هشدار مخابراتی: قوانین قطب رها شده WV. نقشه های داده پهن باند منتشر شد. برنامه های 900 مگاهرتز اعطا شده است. تامین مالی ECF [Vol. XIX, Issue 47]هشدار مخابراتی: قو،ن قطب رها شده WV. نقشه های داده پهن باند منتشر شد. برنامه های 900 مگاهرتز اعطا شده است. تامین مالی ECF [Vol. XIX, Issue 47]


منبع: https://www.natlawreview.com/article/telecom-alert-wv-abandoned-pole-rules-broadband-data-maps-released-900-mhz