هسو احتیاط را در گسترش هوش مصنوعی و توکن سازی در بانکداری پیشنهاد می کندهسو احتیاط را در گسترش هوش مصنوعی و توکن سازی در بانکداری پیشنهاد می کند


منبع: https://www.natlawreview.com/article/hsu-suggests-caution-rollout-ai-and-،nization-banking