هر رأی دهنده، یک رزمنده در مقابل دشمن است

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8770984/%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D8%A3%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA