نیویورک لایحه به روز رسانی قانون حقوق بشر را تصویب کرد تا شامل تبعیض بر اساس قد و وزن شود.نیویورک لایحه به روز رس، قانون حقوق بشر را تصویب کرد تا شامل تبعیض بر اساس قد و وزن شود.


منبع: https://www.natlawreview.com/article/nyc-p،es-bill-to-update-human-rights-law-to-include-discrimination-based-height