نواقص ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی در مجلس اصلاح شود

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8772383/%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B5-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DB%B3%DB%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D9%88%D8%AF