نظارت جدی بر عملکرد محاکم قضایی در دستور کار قرار دارد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8582873/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF