نامه غریب‌آبادی به وزارت خارجه برای پیگیری وضعیت تبعه ایرانی مسیحی در انگلیس

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8769159/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3