نامزد‌های ریاست جمهوری و طرفدارانشان ملتزم به قانون و مصالح کشور باشند

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8763999/%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF