مرگ حدود پنج هزار نفر در تصادفات نوروز ۵ سال اخیر

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8691805/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1