مردم دیگر به بورس اعتماد ندارند

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8596050/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF