مردم از اطاله دادرسی گله‌مندند

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8754547/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%AF