مدیر مسئول روزنامه اعتماد مجرم شناخته شد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8601543/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF