محکومیت مدیرعامل یک شرکت حمل و نقل ریلی

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8584807/%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C