محکومیت قطعی ۴ مقام دولتی در راستای عدم اجرای قانون هوای پاک

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8496413/%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%DB%B4-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9