مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به دعاوی و جرایم بین‌المللی تشکیل می‌شود

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8768644/%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF