لزوم تبیین علت افزایش ورودی پرونده‌ها به شورا‌های حل اختلاف

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8761674/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81