قلع و قمع ساخت و ساز‌های غیرمجاز در دماوند

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8749560/%D9%82%D9%84%D8%B9-%D9%88-%D9%82%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF