قضات تحت‌تأثیر فضاسازی‌های بیرونی قرار نگیرند/ رأی قضایی باید متقن و واضح باشد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8599772/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%E2%80%8C%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A3%DB%8C-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D9%82%D9%86-%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF