قضات تا حد ممکن از مجازات‌های جایگزین حبس بهره بگیرند/ از بازداشت بی‌وجه افراد اجتناب شود

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8761685/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7-%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D9%88%D8%AF