فیلم منتشر شده از اژه‌ای مربوط به ۷ سال پیش است

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8763984/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%DB%B7-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA