فوت ۱۰۸ نفر به دلیل سوختگی در چهار ماهه امسال

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8539164/%D9%81%D9%88%D8%AA-%DB%B1%DB%B0%DB%B8-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84