غریب‌آبادی اقدام کانادا علیه سپاه پاسداران را محکوم کرد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8760207/%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF