علت بازنشر فیلم‌های قدیمی علیه قوه قضاییه چیست؟

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8495190/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA