عزم دادستانی کل کشور برای پیگیری وضعیت اموال بلاتکلیف

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8600039/%D8%B9%D8%B2%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81