ضعف تشکیلاتی کار سامانه پنجره واحد زمین را با اختلال روبرو می‌کند

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8568526/%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%88-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF