صدور حکم متهمان پرونده سرقت مسلحانه در بزرگراه صدر/ متهمان ردیف اول و دوم به اعدام محکوم شدند

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8774586/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF