شروط ضمن عقد در پرینت سند ازدواج نیست، اما در سامانه «ثبت من» قابل‌رؤیت است

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8596535/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%E2%80%8C%D8%B1%D8%A4%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA