ساماندهی دست فروشان خیابان صابونیان با ورود دستگاه قضایی

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8594419/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C