زمینه آزادی ۱۱ نفر از مددجویان کانون اصلاح و تربیت فراهم شد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8763316/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DB%B1%DB%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D8%AF%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%B4%D8%AF