ریاست جمهوری دستاورد‌های حوزه زنان را به نمایش بگذارد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8577053/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%AF