روند 2022 در اسرار تجاری و غیر رقابتی


شرکت‌ها در هر اندازه و در صنایع مختلف از اریک ویبوست برای توصیه‌های عملی و متفکرانه‌اش و نمایندگی تهاجمی او در دعوای حقوقی تجاری پرمخاطره، غیررقابتی و تجاری درخواست می‌کنند.

بسیاری از شرکت‌های دارویی، بیوتکنولوژی، تج،ات پزشکی، فناوری، خدمات مالی، کارکنان و بیمه پیشرو در جهان به اریک برای توصیه‌های متفکرانه و عملی در مورد بهترین روش محافظت از اسرار تجاری و روابط مشتری خود در برابر سوء استفاده توسط کارمندان سابق، ،ب‌وکار سابق مراجعه می‌کنند. شرکا،…


منبع: https://www.natlawreview.com/article/employment-law-week-spilling-secrets-top-trade-secret-and-non-compete-developments