رهایی ۵۵۵ نفر از قصاص با صلح و سازش

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8593376/%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B5%DB%B5%DB%B5-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%B4