رفع اختلال سامانه دفاتر اسناد رسمی تا ساعت آینده

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8555499/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87