رشد ۱۰ درصدی تلفات غرق شدگی/ استخر‌های کشاورزی رتبه دوم تلفات

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8507825/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B1%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA