رسیدگی دادستان تهران به درخواست‌های حقوقی و قضایی ۲۵۸ نفر از مراجعان

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8769695/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B2%DB%B5%DB%B8-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A7%D9%86