رسیدگی به وضعیت نیازمندان از وظایف اصلی ما است

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8651944/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA