رئیس قوه قضاییه در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8769723/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF