رئیس قوه قضائیه در صف اخذ رأی حرم عبدالعظیم(ع)

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8765618/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%B1%D8%A3%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%D8%B9