دیدار دادستان کل کشور با همتایان روس و ترک

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8547732/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9