دستگیری برخی از عوامل دشمن در ارتباط با اقدامات تروریستی/ بسیاری از ناهنجاری‌ها جرم مشهود است

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8490008/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA