دستگاه‌های مرتبط علت رد صلاحیت‌ها را به اطلاع عموم مردم برسانند

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8597996/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF