در نظارت‌ها باید از مچ‌گیری پرهیز کرد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8598379/%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DA%86%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%87%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF