در قانون جدید ثبت سند چه تغییراتی ایجاد می‌شود؟

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8490920/%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%DA%86%D9%87-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF