در انتخابات «نقد» جای خودش را به «تخریب» داده است

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8769460/%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA