درآمد واریزی به خزانه در ۱۴۰۲ بیش از ۴۱ درصد رشد داشت

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8764677/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B4%DB%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA