دادستان جدید کل کشور کیست؟

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8513743/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA