خلع ید سازمان غذا و دارو از تخصیص ارز برای شیر خشک صحت ندارد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8596276/%D8%AE%D9%84%D8%B9-%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D8%B5%D8%AD%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF