حکم نهایی تعزیرات برای ۲ پرونده شرکت آلومینیوم‌سازی

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8597906/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C