حفظ محیط زیست از مصادیق حقوق عامه است

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8601407/%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%82-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA