حضور پرشور و گسترده مردم انتخابات آینده بهتری را در کشور رقم خواهد زد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8759976/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B2%D8%AF